• cs
 • en
0
 • cs
 • en

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ platí pro nákup v internetovém obchodě subarusti.cz

Prodávající je obchodní společnost ManoloDesign s.r.o. IČ: 29462231 / DIČ: CZ29462231, se sídlem Klínová 620/1, 709 00 Ostrava. Prodávající je provozovatel značky SubaruSTI.cz a je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem internetového obchodu subarusti.cz je kupující.


1. Vznik kupní smlouvy
1.1 Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

1.2 Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonem daných důvodů.

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito VOP neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4 Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

1.5 Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

1.6 Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu subarusti.cz. tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku a objednávku odešle prostřednictvím tlačítka Objednat.

1.7 Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky e-mailem.
 

2. Odstoupení od kupní smlouvy
2.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení).

2.2 Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží.

2.3 Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal.

2.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.
 

3. Cena zboží a platební podmínky
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku - v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 334414/5500 vedený u Raiffeisen BANK (dále jen „účet prodávajícího“)

3.2 Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodávajícího, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 14 dní od odeslání objednávky. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka zrušena a zboží nebude kupujícímu dodáno.

3.4 V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Kupní ceny jsou uváděny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webových stránkách prodávajícího.
 

4. Doprava
4.1 Cena doběrečného a balného u zásilek do 25kg přepravní společnosti PPL v hodnotě do 5000,- vč. DPH za částku 100,-.

4.2 Cena doběrečného a balného u zásilek nad 25kg přepravní společnosti PPL je za částku 189,-.

4.3 Nad částku 5000,- je doběrečné poskytováno zdarma.

 

5. Záruka a reklamace
5.1 Kupující může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou nebo jinou přepravní službou na adresu ManoloDesign s.r.o. (subarusti.cz) U Hrůbků 1573/129, 709 00 Ostrava

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • Kopii daňového dokladu nebo záručního listu

 • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

 • Přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána

5.2 V případě poslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit zpět do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, tak aby vyhovoval nárokům přepravy. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5.3 Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

5.4 Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli v souladu s § 2113 občanského zákoníku na zboží záruku za jakost. Délka záruční doby činí 12 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží.

5.5 Kupující-nepodnikatel má v souladu s § 2165 občanského zákoníku právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí.

5.6 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí),

 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

 • dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,

 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

 

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
6.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

7. Osobní údaje
7.1 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění za účelem nabízení zboží nebo služeb.

7.2 Prodávající se zavazuje používat osobní údaje, které mu poskytl kupující, pouze k účelům souvisejícím se službami e-shopu, a neposkytovat je žádným jiným subjektům, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na základě žádosti kupujícího je prodávající povinen jeho osobní údaje vymazat z databáze zákazníků, a to nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti.
 

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Veškeré vztahy Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Svým podpisem objednávky kupující zároveň potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky je podnikatel oprávněn jednostranně měnit.


Subaru děláme srdcem a spokojení subaráci jsou toho důkazem

Děkuji za pomoc s výběrem dárku pro mého manžela a naší Toyku. Jana

Chlapi, moc díky za ručku a malé brzdy. Honza Pánka, Yaris GR 2020

Konečně někdo, kdo má na Yardu vše potřebné... Petr, Yaris GR

Kola sedly jako prdel na hrnec. Arcastingy tomu autu opravdu sluší. Díky p. Eliáš, Levorg

Z celého srdce děkuji za pomoc s dieslovýma věcma na boxera. Obdivuji Vaší skladovou dostupnost a hlavně znalosti. Ještě jednou upřímně díky. p.Kadlec, Legacy Boxer Diesel

Jsem neskutečně šťastný, jede to šíleně. Kuba, Impreza STI 2016

Nechápu jak to děláte... objednáno v pátek 17:40 a v sobotu ráno PPL doručilo... Honza Legacy Spec B

Díky za rychlost i v této těžké době. Petr, Liberec

Díky za Borga, Pectla a support... Josef, EVO 9

Nikde jsem nemohl sehnat větší kotouče do posledního modelu 2018. Nevěřil jsem, když mi kluci poslali fotku kotoučů Performance Friction, kde měli 8 sad... díky Petr, STI 2018

Nevěřil jsem, že Forestra ještě oživíme. Cena opravy v Subaru byla mimo naše možnosti. Jsem rád, že jsem potkal kluky ze subarusti.cz Karel, Forestr Boxer Diesel

Díky za vše! Honza, Beroun

Ráda bych Vám z celého srdce poděkovala při řešení našich problémů se zlomenou motorovou klikou. V konečném důsledku, když jsme spočítali náklady na opravu jsme u Vás ušetřili 94 000,- korun oproti Subaru v Praze. Martina Urbánková, Outback

Neskutečná trpělivost a znalosti v oboru. Málem jsem vezl naší dízlovou imprezu na vrakoviště. Díky ještě jednou.   Stanislav, Nová Paka

Umřel nám náš Festr v dízlu a situaci jsem řešil s českým Subaru. NEŘEŠITELNÉ! Jsem neskutečně rád, že jsem narazil na kluky ze Subaru STI. Moc díky Petr z Varů. Petr K., Forester Diesel

Přístup kluků absolutně skvělý. Auto brzdí, jede, zatáčí. No mám radost jako z nového STI před léty. 400koní byla moje vnitřní meta. Díky Jáchym Novák, Nova Paka, STI 2013

Exkluzivní podpora skvělá rychlost dodání zboží. Děkuji Rosťo Miloš Malchr, STI 2015

6 cívek a 4 lambady, díky...   Jonáš, H6

Díky za spojku, už mám nazbrojeno na zimu!   Ota, Impreza WRX 2009

Neznám nikoho ve střední Evropě, kdo má skladem Okada Projects cívky. Doporučuji! Petr K., Subaru BRZ

Řešil jsem dlouho problém s CEL problémem na cívce u mého BRZ. Nečekal jsem, že koupím u kluků origo cívku za půlku než v Subaru. Doporučuji. Jenda, Subaru BRZ

Díky chlapi, konečně mi BRZ brzdí! Kamil, Subaru BRZ

Na BRZ snad nemá nikdo nic skladem, až jsem narazil na shop plný STI dílů. Druhý den jsem již brzdil a chlubil se na Facebooku. Martin, BRZ

Fouklo mi těsnění pod palicema na EJ25 :( díky klukům ze subarusti.cz jsem se nakontaktoval na perfektní Subaru servis. Dnes už mám i vykováno :D Parádní přístup. Martin Krobs, WRX STI 2011

Poptal jsem ve 23:30 večer e-mailem HKS výfuk na Levorga, i když nebyl v nabídce eshopu. Za 4 dny jsme jej už montovali na dílně. Perfektní přístup a poradenství. Snad nonstop podpora.   Tomáš, Levorg

Bohužel i mě potkal zaklepaný motor a v první chvíli jsem si vůbec nevěděl rady. S panem Rosťou jsem trávil na telefonu a whatsappu asi 100hodin. Obdivuji jeho trpělivost. Doporučuji. Michal Janotka, STI 2008

Děkuji subarusti.cz za porno! Filip, Forester Turbo

Konečně to trochu jede a STI hotové a to díky pánům Daněk&Fejfar. Skvělá práce a mockrát děkuji i 4turbo.pl Pepa, STI 2006

Rád bych poděkoval subarusti.cz za skvěle odvedenou práci. Díl downpipe pasoval naprosto přesně, přestože jsem byl předtím informován u jiných obchodníků, že tento díl na autě je ještě třeba doupravit. Josef, STI 2006

Konečně mám vyřešený svoje Bremba. Velké díky patří SubaruSTI.cz, vážně nelituji. Zbyněk, Legacy SpecB

Když Vám tohle příjde poštou, znamená to jediné... Odešlo Vám hafo peněz. Díky za skvělej servis a poradenství. Michal, Impreza WRX 2004

Díky moc, obrovská spokojenost. Subarusti.cz doporučuji. Jirka, WRX 2006

Moc děkuji! - velmi vstřícné jednání - perfektní přístup - rychlost vyřízení - znalosti Subaru bezmezné - poradenství na výbornou. Lukáš, VW Bus

Moja skusenosť MAXIMALNE SPOKOJNÁ !!! Možem len a len doporučiť! Ohromná skusenost so Subaru. Marko Holyday

Doporučuji! Ochota, kvalita, výborné ceny a skvělé věci. Lucka M.

Mozem len odporucit rychle dodanie pomoc a ochota poradit FuGas

Za seba mozem len odporucit.kupoval som kotuce,dosky atd.Super komunikacia,cena a ochota poradit.Lukáš Mihalik

Rychlé jednání, odeslani baliku a především kvalita produktů. Jan Sanny, WRX 2003

Výborná komunikace s prodejcem i po koupi zboží a ujištění, že je vše OK. Dále dobrá cena a osobní přístup jsou hlavní důvody proč bych obchod doporučil i ostatním. Jirka, Subaru Impreza WRX

Výborná komunikace, super cena a super osobní přístup. Jarda, Subaru Impreza WRX STI 2008

Děkuji za férové jednání a férové vyřízení reklamace. Kyslík, Subaru Impreza RA

Nárazník je v super stavu. Stoprocentně se ještě ozvu a opravdu smekám před ochotou. Lukáš K, Subaru Impreza WRX STI 2006

Rosťo, díky za info a uklidnil si mě. Jsi vážně pašák a máš u mě velikého hubana! :-DMartin, Subaru STI 2011

Mohu jen doporučit! Jednání, přístup, kvalita zboží, ochota a zkušenosti pravého Subaristy :-). Doporučí nejlepší volbu a při nejasnostech vysvětlí i pro ty méně chápavé.Dominik, Subaru GT

Naprosto profesionální přistup, komunikace bez problému. DOPORUČUJI.Karloz, Subaru GT

Naprosto profesionální přistup, komunikace bez problému. DOPORUČUJI. Lukáš, Subaru WRX

Doporučuji! Rychlé jednání a odeslání balíků. Perfektní komunikace a znalost vše okolo Subaru. Otík B., Subaru Impreza WRX 2004


Nacházíš se zde

Instagram